Uitleen voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn aan de uitleen verbonden:

- Voorafgaand aan de initiŽle uitleen dient u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart) te overleggen,
† waarvan een digitale kopie in ons (beveiligd) archief zal worden bewaard bij uw inschrijving.
- Voorafgaand aan de initiŽle uitleenperiode dient het uitleenbedrag van (minmaal) 3 maanden te worden
† voldaan met een minimum van 50,- euro en een maximum van 500,- euro.
- De minimale leenduur is 6 maanden tenzij door Art-Consulting in overleg met u, anders bepaald.
- De minimale uitleenprijs (ongeacht aanschafprijs) bedraagt 1,95 tenzij door Art-Consulting anders bepaald.
- Er mogen kunstwerken worden geleend
met een totale waarde van 5.500,- euro (aanschafprijs).
† Is er een individueel kunstwerk die de drempel van 5500,- euro overschrijdt dan mag alleen het individuele
† kunstwerk worden geleend tenzij door Art-Consulting anders bepaald.
- Een kunstwerk mag Nederland niet verlaten, en bij verhuizing dient u op voorhand contact op te nemen
† met Art-Consulting om dit te overleggen. Op basis hiervan behoud Art-Consulting zich het recht voor de
† uitleen te beŽindigen en het kunstwerk per direct in originele staat terug te ontvangen.
- U dient altijd aantoonbaar te kunnen maken waar het geleende kunstwerk zich bevindt, zonder dat
hier
† misverstanden over kunnen ontstaan.
- Een geleend kunstwerk blijft ten alle tijd eigendom van de eigenaren (de uitlener/ Art-Consulting).
- Een geleend kunstwerk dient volledig gedekt te zijn door uw (inboedel)verzekering en dit dient zonder
† meer door de lener aantoonbaar te kunnen worden gemaakt door u als de situatie hierom vraagt.
- Bij beŽindiging van de uitleen wordt voor elke dag (kalenderdag, tijdzone AMS) waarbij de lener verzuimt
† het kunstwerk te retourneren, 0,5% van de getoonde aanschafprijs van het kunstwerk op de website van
† Art-Consulting, in rekening gebracht als boete en dient bij
retourontvangst te worden voldaan.†
- Bij schade aan het kunstwerk of belijsting, wordt het schadebedrag bepaald door Art-Consulting en op u
† verhaald, waarbij het maximum schade bedrag gelijk is aan de getoonde aanschafprijs van het kunstwerk†
† op de website van Art-Consulting.
- Bij diefstal van het kunstwerk of belijsting, wordt het schadebedrag bepaald door Art-Consulting en op u
† verhaald, waarbij het maximum schade bedrag gelijk is aan de getoonde aanschafprijs van het kunstwerk†
† op de website van Art-Consulting. In geval van diefstal stemt u ermee in volledig mee te werken in de
communicatie met politie en dat indien nodig uw (kopie)legitimatiebewijs wordt overlegt.
- Het is niet toegestaan een afbeelding van het geleende werk te reproduceren op welke wijze dan ook.
- Een opgebouwd tegoed heeft een maximum bedrag van 1000,- euro. Bij het bereiken van dit maximum,
† dient het tegoed te worden besteed aan ťťn van de aangeboden diensten of een kunstwerk.
- Het is niet mogelijk om tijdens een vastgestelde leenperiode te wijzigen van uitleenvariant. Bij een
† gewenste wijziging kan de huidige uitleenvariant in overleg worden gestopt en een nieuwe variant worden
† gestart (de nieuwe variant
gaat in per nieuwe kalendermaand).